Gizlilik Sözleşmesi

onyxboox.com.tr kullanıcılarımızın, sitemizden güvenli şekilde alışveriş yapabilmelerini sağlamak amacıyla firmamız kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak korumaktadır. KVKK 10. maddesi gereğince aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla, işlenen kişisel verileriniz ve gizlilik politikamız hakkında size bilgi vermek istiyoruz.

1.     Kişisel Veri

onyxboox.com.tr tarafından işlenebilecek ve KVKK uyarınca kişisel veri sayılabilecek veriler şunlardır:

·      Kimlik Bilgisi: Ad, soyad, T.C. Kimlik Numarası, cinsiyet, doğum tarihi

·      İletişim Bilgisi: telefon numarası, teslimat adresi, fatura adresi, e-posta adresi

·      Kullanıcı Bilgisi: sipariş ve fatura bilgisi, teslimat bilgisi

·      Kullanıcı İşlem Bilgisi: ürünlere ve sunulan hizmete ilişkin talep/şikayet/yorum/soru içerisinde bizzat paylaşılan bilgiler

·      İşlem Güvenliği Bilgisi: IP adresi bilgisi, şifre ve parola bilgileri, çerez bilgileri

·      Pazarlama Bilgisi: alışveriş geçmişi bilgileri, yararlanılan kampanya bilgileri, profilleme ve segmentasyon bilgileriniz, çerez kayıtları

·      İşitsel Kayıt Bilgisi: çağrı merkeziyle görüşmeniz halinde ses kaydınız.

2.     Kişisel Verinin İşlenmesi, İşlenme Amacı ve İşlenmenin Hukuki Dayanakları

KVKK uyarınca, firmamız ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

onyxboox.com.tr‘yi ziyaret etmeniz sebebiyle elde edilen ve bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin gerekliliklerini yerine getirebilmek, ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek amacıyla işlenmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesi aşağıdaki yasal düzenlemelere uygun şekilde gerçekleşmektedir:

·      6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

·      6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

·      26.08.2015 tarihli 29457 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik

·      27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği

·      Diğer ilgili mevzuat

Bu düzenlemeler çerçevesinde, veri sahibinin kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerini kaydederek, hizmetlerimizi sözleşmenin ve teknolojinin gerekliliklerine uygun bir şekilde sunmaktayız.

Ayrıca, bankacılık ve elektronik ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemlerini kullanırken, elektronik veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak kayıt ve belgeleri düzenlemekteyiz. Bunun yanı sıra, mevzuat ve otoriteler tarafından öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyum sağlamaktayız.

Kamu güvenliği ile ilgili konular ve hukuki uyuşmazlıklar durumunda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklar, mahkemeler ve ilgili kamu görevlilerine gerekli bilgileri sağlamaktayız.

Tüm bu işlemler KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

3.     İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Elde edilen kişisel verileriniz, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda, aşağıdaki kurumlar ve kişilere aktarılabilecektir:

·      İş ortakları: İş ortaklarımız, dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma (hosting) hizmet sağlayıcıları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi kurumlar, işlenen kişisel verilerin belirli amaçlarla paylaşılmasına yardımcı olmak üzere bilgi alabilirler.

·      Şirket iştirakleri: Şirketimizin iştirakleri, işlenen kişisel verileri belirlenen amaçlarla kullanabilmek için aktarım alabilirler.

·      Kanunen yetkili kamu kurumları: Kişisel verileriniz, yürürlükteki kanunlar tarafından yetkilendirilmiş kamu kurumlarına, hukuki düzenlemeler veya yasal zorunluluklar gereği aktarılabilir.

·      Özel kişiler: Kanun’un izin verdiği hallerde ve belirli şartlar altında, kişisel verileriniz özel kişilere aktarılabilir.

Bu aktarımlar, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda ve KVKK’nın belirlediği şartlara uygun olarak gerçekleştirilir. Gizlilik ve güvenlik önlemleri alınarak, kişisel verilerinizin korunmasına özen gösterilir.

4.     Kişisel Verilerin Korunması

 

Paylaşılan kişisel verileriniz onyxboox.com.tr’nin gözetimi ve kontrolü altında tutulmaktadır. Veri sorumlusu olarak, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kişisel verilerin gizliliğini ve bütünlüğünü korumak için gerekli önlemleri almayı taahhüt ediyoruz. Bu bağlamda:

·      Veri gizliliği konusundaki uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun olarak periyodik aralıklarla sızma testleri yapmaktayız.

·      Kişisel verileriniz, web sitesi, mobil site ve mobil uygulama aracılığıyla onyxboox.com.tr’ye iletilirken SSL (Secure Sockets Layer) teknolojisi kullanılarak korunmaktadır.

·      Kişisel veri işleme faaliyetleri için düzenli olarak risk analizleri yapılmakta ve riskleri azaltmak için gerekli önlemler alınmaktadır.

·      Yetkisiz erişimleri engellemek amacıyla erişim ve yetki kontrolleri uygulanmaktadır.

Bu çerçevede, veri işleme politikalarımızı düzenli olarak güncellediğimizi, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak ve gizliliğini korumak için gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri aldığımızı belirtmek isteriz.

5.     Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin İlgili Kişinin Hakları

İşlenen kişisel verilerle ilgili mevzuat (KVKK 11. madde) uyarınca;

·      Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·      Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·      Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·      Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü partileri bilme,

·      Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

·      Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·      Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·      İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·      Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Tüm bu haklarınızın kullanımı için info@onyxboox.com.tr adresimizle bizimle iletişime geçebilirsiniz.

onyxboox.com.tr işbu Kişisel Verilerin Korunmasına Politikası ve Aydınlatma Metni’ni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Shopping Cart
Scroll to Top